WIP...Fishing

Natalia babiy itteration 2 2

Mech for fishing